pl en
pl en

Polityka prywatności


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Recruitify

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Recruitify Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 61/241/1.2 01-031 Warszawa.

Na jakiej podstawie i dlaczego Administrator przetwarza dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług lub w związku z zawartą umową o świadczenie usług elektronicznych - dostarczania zapisanym użytkownikom usługi newsletter. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja w/w umów, w tym dokonanie rozliczeń z nimi związanych.

Zgodne z wymogami prawa informujemy, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług przez Administratora. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi świadczenie w/w usług.

Administrator wykorzystuje również dane osobowe Usługobiorców na zasadzie swoich uzasadnionych interesów, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (“RODO”). Na tej podstawie prawnej Administrator przetwarza dane osobowe w celu obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczenie usług, jak również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przez który należy rozumieć prowadzenie działań marketingowych, w tym dostarczanie zapisanym użytkownikom usługi newsletter.

Jakie są prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przysługują prawa przyznane przez RODO. Tymi prawami są:

1. Prawo dostępu do danych osobowych, które oznacza, że możesz zwrócić się do Administratora o potwierdzenie czy przetwarza on Twoje dane. Ponadto, zgodne z prawem dostępu masz prawo do uzyskania kopii Twoich danych, które przetwarza Administrator.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych, które oznacza, że możesz poprawiać i zmieniać dane osobowe, które stały się nieaktualne lub są nieprawidłowe.

3. Prawo do bycia zapomnianym, które oznacza, że możesz wnosić, aby Administrator usunął Twoje dane osobowe. Prawo to można wykonać w szczególności w sytuacji, gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Administrator nie ma innej podstawy do przetwarzania danych albo dane osobowe, które zostały przez Ciebie przekazane staną się Administratorowi zbędne. Pomimo Twojego żądania bycia zapomnianym, w niektórych przypadkach Administrator nie usunie Twoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności w przypadku obrony przed roszczeniami.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania, które oznacza że masz prawo żądać, aby Administrator zminimalizował wykorzystanie Twoich danych.

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych.

6. Prawo sprzeciwu, w tym odnośnie profilowania, które oznacza, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Jak długo Administrator będzie przechowywać dane osobowe?

Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do jej wycofania.

Czy Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unię Europejską)?

Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Komu Administrator może ujawniać dane osobowe?

Administrator może ujawniać dane osobowe podmiotom, które są zaangażowane w świadczenie usług lub obsługę prawną bądź organizacyjną Administratora.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba, która uzna że sposób przetwarzania jej danych osobowych narusza obowiązujące zasady ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy Recruitify występuje w roli podmiotu przetwarzającego?

Usługi świadczone przez Recruitify polegają przede wszystkim na udostępnieniu Usługobiorcom oprogramowania w modelu SaaS. Oprogramowanie to pozwala w szczególności na zarządzanie procesami rekrutacyjnymi pracowników oraz zarządzanie procesami zachodzącymi w HR. Dla zapewnienia prawidłowego korzystania z tych usług, Usługobiorcy mogą wprowadzać do oprogramowania Recruitify dane osobowe kandydatów do pracy, osób biorących udział w procesie rekrutacji lub innych osób zaangażowanych w procesy HR zachodzące u Usługobiorcy lub u jego klientów.

W zakresie danych osobowych wprowadzonych do oprogramowania przez Usługobiorców, Recruitify występuje w roli tzw. podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w art. 4 pkt 8 RODO. Rola Recruitify ogranicza się do przechowywania tych danych i umożliwienia ich przetwarzania przez Usługobiorców. Recruitify, zgodnie z art. 28 RODO, zawiera z Usługobiorcami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.